ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ηπαρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

H ιστοσελίδα της σχολής χορού Danza Fuerte, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 30 (εφ’ εξής η «Danza Fuerte») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει εσάς ως πρόσωπο το οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ’ εξής το «Υποκείμενο») ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας www.danzafuerte.gr, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (εφ’ εξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 (εφ’ εξής ο «Νόμος») και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφ’ εξής ο «GDPR»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Danza Fuerte

ΗDanza Fuerte διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο της ταυτότητας του, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κλπ. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Danza Fuerte για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Danza Fuerte

ήσε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

2.Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω της ιστοσελίδας προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας.

1

3.Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

ΗDanza Fuerte ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία, ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία της Danza Fuerte με το Υποκείμενο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που επίσης περιλαμβάνεται στην ενότητα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας ή/και μέσω των λοιπών διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, youtube). Περαιτέρω, η Danza Fuerte

επεξεργάζεται (συλλέγει και κοινοποιεί φωτογραφίες ή/και βίντεο στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά της δίκτυα) προσωπικά δεδομένα ενήλικων ή ανήλικων μαθητών της κατά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα ή τις εκδηλώσεις της σχολής, κατόπιν παροχής ρητής και ελεύθερα ανακλητής συγκατάθεσης τους ή της/του κηδεμόνα τους, με σκοπό την εμπορική προώθηση της σχολής. Η Danza Fuerte συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Ειδικότερα, η Danza Fuerte συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και ο δικός μας, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των Υποκειμένων. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να αξιολογήσουμε την πορεία τους σε αυτήν. Παρόλο που η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα του Υποκειμένου, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κάνει το Υποκείμενο προσωπικά γνωστό σε εμάς.

Σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που το Υποκείμενο επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποιο σύνδεσμο ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν θα αποθηκευτεί από την Danza Fuerte χωρίς την συγκατάθεση του, ούτε θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα που θα μας αποσταλούν, προστατεύονται από το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2

κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Αθροιστικά δεδομένα

Συγκεντρώνουμε επίσης πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης συστήματος και για λόγους στατιστικούς, με σκοπό να αξιολογήσουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσουμε το δικτυακό μας τόπο:

Τύπος Βrowser: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης. Αυτό μας βοηθάει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των χρηστών μας.

Λειτουργικό Σύστημα: Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στους περισσότερους χρήστες.

Internet Protocol Addresses (IP): Το Πρότυπο του Internet (ΙΡ) είναι ένας αριθμός ο οποίος αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν την πλατφόρμα μας, αναγνωρίζουν αυτόματα το δικό σας υπολογιστή από το δικό του Πρότυπο

Internet (ΙΡ).

4.Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

5.Ασφάλεια των δεδομένων

Ηδιαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Danza Fuerte διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Danza Fuerte λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6.Παραβιάσεις δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων αυτής της πλατφόρμας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων θα ενημερώσουμε τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

7.Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Danza Fuerte καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. H Danza Fuerte εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του

3

Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

8.Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Danza Fuerte

ΗDanza Fuerte χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, νομικούς συμβούλους και λογιστές) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν κάνουμε χρήση μια εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

9. Χρήση Cookies

ΗDanza Fuerte χρησιμοποιεί cookies, ώστε να εξασφαλίζει την άριστη λειτουργία της ιστοσελίδας της και να διαχειρίζεται τις δυνατότητες της, να αναλύσει την συμπεριφορά των χρηστών, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις τους και να συγκεντρώσει πληροφορίες γι’ αυτούς. Στην Danza Fuerte χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, η Danza Fuerte θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, εκτός εάν το επιθυμεί.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την Πολιτική Cookies.

10.Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση της Danza Fuerte μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

11.Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση [email protected] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό email, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

4

Εναλλακτικά το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην έδρα της επιχείρησης επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 30 και ειδικότερα στον κ. Δομάτζη Ιωάννη καθώς και στο τηλέφωνο 2310 231033. Κατά τη διαδικασία αυτή η Danza Fuerte αλλά και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν στο Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσουν να ικανοποιήσουν το αίτημά του.

12.Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο 210 6475628

E-mail: [email protected]

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: 17.05.2021

5